Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (verkorte versie)  van Partyverhuur de Meerpaal

 

Algemene voorwaarden

Algemeen: Artikel 1

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Partyverhuur de Meerpaal nader  te noemen: de gebruiker, aan de huurder, nader te noemen: de huurder, gedane aanbie­dingen, alsmede op alle door de gebruiker met de huurder gesloten overeenkomsten door de huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de gebruiker niet, behoudens indien en voor zover de gebruiker daar mede uitdrukke­lijk schriftelijk heeft ingestemd. eventuele afwijkin­gen van deze voorwaarden door de gebruiker te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepas­sing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.  

Aanbiedingen en overeenkomsten: Artikel 2

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de gebruiker de opdracht schriftelijk heeft aan­vaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de gebruiker.  

Prijzen: Artikel 3

De door de gebruiker opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdruk­kelijk anders aangegeven, in Euro's inclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, be­lastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de gebruiker het recht de prijs dienovereen­komstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbie­ding(te) voorziene omstandigheden. De ge­bruiker zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De huurder, niet handelende in de uitoe­fening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de over­eenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de gebruiker de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, ten­zij het prijsverhogingen be­treft waartoe de gebruiker op grond van wettelijke voorschrif­ten verplicht is.  

Annulering: Artikel 4

Annulering van de overeenkomst door de huurder is mogelijk tot 24 uren voor het moment van uitvoering van de overeen­komst. Annulering dient te geschieden middels aangetekend schrijven. Het moment waarop de gebruiker het aangetekend schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annule­ring. In geval van annulering is de huurder 50% van de  overeen gekomen prijs verschuldigd, behoudens bij annulering tussen de 7e dag en 24 uren voor het moment van uitvoering van de overeenkomst, in welk geval de gebruiker het recht heeft 75% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. De gebrui­ker heeft het recht de overeen komst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de huurder te wijzi­gen, tot 7 dagen voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd. De huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. Indien u bij het afsluiten van de huurovereenkomst voor annuleringsafkoop kiest, kunt u zonder opgaaf van reden kosteloos annuleren. Ook op de dag zelf nog. * De annuleringsafkoop betreft een opslag van 3% en wordt berekend over de gehele huursom. * U bent hiermee beschermd tegen het eventuele niet doorgaan van uw feest/gelegenheid. * Voordeel van deze annuleringsafkoop is dat er niet wordt gekeken naar de reden van de annulering, wat een verzekeraar bijvoorbeeld wel altijd zal doen. * Als u geen annuleringsafkoop heeft afgesloten, kunt u de huurovereenkomst niet annuleren en wordt de huursom volledig in rekening gebracht.  

Termijn/Tijdstip verhuur: Artikel 5

Afspraken tussen de gebruiker en de huurder betreffende het moment waarop de huurder over de door hem gehuurde zaken (hieronder in deze voorwaarden tevens te verstaan: anders­zins ter beschikking gestelde zaken)kan beschikken zullen door de gebruiker met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen. in geval ­­van(dreigende)overschrijding zal de gebruiker met de huurder in contact treden teneinde in goed onder­ling overleg hieromtrent nieuwe afspraken te maken. Wanneer de gebruiker de aldus gemaakte nieuwe afspraken wederom niet in acht neemt heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden en wel twee weken na ontvangst door de gebruiker van een aangetekende sommatie tot nakoming van de overeenkomst, wanneer aan deze sommatie geen gehoor is gegeven. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijk­heid voor de schade die het gevolg is van de in dit artikel bedoelde overschrijding.  

Inspectie en reclame: Artikel 6

De huurder is gehouden om de aan hem verhuurde zaken voorafgaand aan de ingebruikne­ming en/of installatie te in­specteren. Klachten wegens een of meerdere kennelijke gebreken dienen binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijze ontdekt hadden moeten worden, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, schriftelijk aan de gebrui­ker onder opgave van redenen te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de huurder op het gebrek in de prestatie niet langer een beroep kan doen. Onderbreking van het genot van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, komt niet voor reclame in aanmerking. Reclames betreffende facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht.  

Verplichtingen huurder: Artikel 7

De huurder is verplicht de aan hem verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzingen van de gebruiker, diens personeel en/of de personen waarvan de gebruiker zich bedient, nauwgezet op te volgen. De huurder is aansprakelijk voor schade die door de huurder dan wel door derden wordt toegebracht aan personeel van de gebruiker, aan personen waarvan de gebruiker zich bedient of aan de verhuurde zaken. Indien de omstandighe­den daartoe aanleiding geven en niet aannemelijk is dat de huurder kan instaan voor het uitblijven van schade in voormelde zin - dit alles ter beoordeling van de gebruiker - heeft de gebruiker het recht om de verhuurde zaken weer tot zich te nemen en/of af te voeren, zonder dat de aanspraken van de gebruiker op betaling van de overeengekomen prijs daardoor worden verkort en zonder dat de huurder enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. In geval van beschadiging van het gehuurde wordt door de gebruiker de oorzaak van de schade en de gevolgen zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en aan de huurder bekend gemaakt. Indien de huurder over oorzaak en gevolgen van mening verschilt met de gebruiker dient hij dit met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de hier voorgenoemde schriftelijke medede­ling schriftelijk aan de gebruiker mede te delen, waarna door de gebruiker een aan een erkend expertisebureau verbonden onafhankelijke schade-expert zal worden aangezocht met het verzoek een voor beide partijen bindend oordeel uit te bren­gen. De kosten van het rapport komen voor rekening van degene die geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt.  

Betaling: Artikel 8

De gebruiker behoudt zich het recht voor te verlangen dat de huurder zekerheid stelt voor de nakoming van zijn beta­lingsverplichtingen, dan wel de overeen gekomen prijs geheel of gedeelte­lijk vooruit voldoet. De huurder zal de totale overeen gekomen prijs, of ingeval van een gedeelte­lijke vooruit­betaling het restant daarvan, naar keuze van de gebruiker, con­tant dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum vol­doen. Eventuele kortingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeen gekomen. Bij uitblijvende tijdige betaling is de huurder van rechtswege in gebreke zonder dat een afzonder­lijke ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van in gebreke zijn is de huurder rente verschuldigd ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt aangemerkt. De ten gevolge van het in gebreke blijven van de huurder ontstane kosten van invordering gerechtelijke zowel als buitengerechtelij­ke komen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op minimaal 15% van de openstaande hoofdsom alsmede de daarover verschuldigde rente zulks met een absoluut minimum van € 45.00  

Aansprakelijkheid: Artikel 9

Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behou­dens in geval van opzet of grove schuld, is de gebruiker niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indi­rect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de huurder als bij derden. De huurder vrijwaart de gebrui­ker ter zake van eventuele vorderingen van derden. De aanspra­kelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door de gebruiker met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde be­drag. In­dien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdek­king mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.  

Ontbinding: Artikel 10

De gebruiker heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddel­lijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is ge­steld:1.indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen niet tijdig of niet behoor­lijk nakomt:2.indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aan­vraagt, een akkoord aan­biedt of anderszins insolvabel blijkt; 3.indi­en nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoei­lijkt wordt dan wel(verdere)uitvoering door de gebruiker redelijkerwijs bezwaarlijk is. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de gebruiker nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de gebruiker te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de gebruiker gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeenge­komen prijs, onverminderd het recht van de gebruiker om volledige schadeloosstelling te vorderen.  

Geschillen en toepasselijk recht: Artikel 11

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloei­ende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondisse­mentsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbin­nen de gebruiker is geves­tigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.